Σημείωση: Τη δήλωση υποβάλλουν  μόνο σωματεία (σύλλογοι) και ΚΟΙΝΣΕΠ

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Required *

 

 

Έδρα Νομικού προσώπου


 

 

Ονοματεπώνυμο Νομ. Εκπροσώπου


(Αριθμητικά και ολογράφως)

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας