Σημείωση: Τη δήλωση υποβάλλουν  μόνο σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δάσκαλοι γιόγκα)

Δήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο υπό ίδρυση Δευτεροβάθμιο Σωματείο Γιόγκα

Required *

 

 

Έδρα Νομικού προσώπου


 

 

Ονοματεπώνυμο Νομ. Εκπροσώπου


(Αριθμητικά και ολογράφως)

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας